پیامی به آینده

از مجموعه شفاف‌ترین پیام‌های خصوصی
اتریش‪-‬ وین ۱۳۸۹

این مجموعه متشکل از پیامهایی است برای نخواندن! پیامهای خصوصی که در ابعاد بزرگ چاپ و سپس در قطع کوچک بریده و روی هم انباشته شده اند اینان در واقع شفافترین پیامهای خصوصی هستند که گاه جمله ای عاشقانه و گاه دردی اجتماعی را شامل میشوند در جای دیگر این شیوه برخورد با مقوله ی شفافیت در مستند کردن جوامع نمود پیدا میکند، به طوری که تصاویر مختلفی از یک اجتماع روی کاغذهای شفاف چاپ و به ترتیب اهمیت اجتماعی روی هم قرار میگیرند،بدین صورت که کم اهمیت ترین لایه ها عیان و لایه های مهمتر نهان میمانند و مخاطب علیرغم شفاف بودن تصاویر به علت انبوهی لایه ها قادر به دیدن بیش از چند لایه‌ی نخست نیست‪.‬