نـــان

بوی نان، مفهوم نان و گرمای نان از دیدگاه من تجسمی بود از زندگی. تنور نمادی است از شیوه سنتی تولید نان در ایران که تکرار این نماد در برهوت کویر به زعم من عللاوه بر چشم‌نوازی هدیه بخشیدن روح زندگی انسانی بر کالبد خشک کویر بود. نتیجه اینستالیشنی شد از 10 تنور گلی، ساخته شده از خاک کویر و مزین به آتش الو گرفته از خشکی هیمه‌های کویر.