بخشی از کاتالوگ هنرهای مفهومی
موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۰

چــمــر

ناصر تیمورپور در تعریف خود از کانسپچوال آرت می‌گوید: (( اگر قادر به ارایه تعریفی نوین بودم شاید دیگر با این عنوان بیان نمی‌کردم و اگر هم احاطه کافی بر تمامی تعاریف موجود داشتم سعی در ارایه گسترده‌تری برای همگان می‌کردم که از هردو عاجزم. اما به هر تقدیر کانسپچوال آرت راهی است برای ارایه هرچه صریح‌تر درونیات که هان تعریف هنر است در همه ادوار.))
به نظر تاصر تیمورپور با توجه به این هنر کانسپچوال نزدیکی خاصی با گذشته، باورها و آیین‌های ایران می‌تواند داشته باشد. پس برای ارتباط آگاهانه و نه کورکورانه با هنر جهان، منوط به فراهم شدن امکانات بیشتر برای ارائه، این هنر مناسب است. در این اثر صرفاً هنر بسیار غنی و کامل عامه بازنگری شده است. آیین‌ها، مراسم و اسطوره‌های عامیانه هریک دست‌مایه‌هایی گرانبها و گنجینه‌هایی بی‌انتها برای ارایه یک هنر ایرانی است. از جمله این دست‌مایه‌ها برای من مراسم چمر در ایلام و لرستان است که سوگ‌آورایی است که ریشه در اساطیر نوسنگی دارد. در این مراسم فرم‌ها، صداها و حتی زمان نیز سوگوارند.