شـهـرها

زیر آنها گنداب روست
درون شان هیچ. و برفرازشان دود
ما درون آنها بودیم. و از آنها لذت بردیم.
ما به سرعت نابود شدیم‪، ‬آنها هم به کندی نابود می شوند
برتولدبرشت 1927
اجرا در دانشکده‌ هنرهای کاربردی وین ۲۰۱۰