سایه‌ی سرو

سرو نماد ایزدان نباتی شهید شونده در ایران باستان است که حضور خود را در مراسم و آیین های معاصر نیز در شکلی جدید بر روی علم ها و کتل ها حفظ کرده است.
اثر فوق چیدمانی است از فرم نوین و برداشتی جدید از مفهوم سرو که سایه آن تمثیلی است از برداشت هنرمندان مینیاتور ایران از سرو.
ابعاد این اثر:
6متر×3متر