رویـای روز و کـابـوس شــب

اجرا _چیدمان بر اساس نمایشنامه سه خواهر اثر آنتوان چخوف
دانشگاه هنرهای کاربردی وین ۲۰۰۹