ســایـه ورود:

این اثر پرفورمنسی است برپایه امپرسیون ورود. هفت در که در پشت هر یک نوری موضعی تعبیه شده است به سالنی منتهی می شود که یکی از اضلاع آن پنجره هایی حفره مانند در دیواره خود دارد که از آنها می توان داخل سالن را به تماشا نشست. بازدیدکنندگان ابتدا با سه ضلع دارای در مواجه می شود و با باز کردن درها سایه آنها بر کف و دیواره های سالن کشیده می شود. بازی نور و سایه و عکس العمل بازدیدکنندگان از درها ترکیب بندی همواره متغیری است که بینندگان در آخر سالن و از درون پنجره ها نظاره گر خواهند بود. در واقع هر بیننده در یک بازه زمانی هم بازیگر و هم تماشاچی بازی دیگرانی خواهد بود.