از ناممکن‌ها

نمایشگاه گروهی مانیفست پنجشنبه‌، گالری هفت ثمر ۲۰۰۹