هـویــت

تهران کالینگ: لندن
لندن ۱۳۹۲

هویت و مهاجرت مقولات ی هستند که دوگانگی ژرفی را در خود نهان دارند، مسایلی که گاه بی هم بی معنا هستند و گاه با هم، گاه از پس یکی به دیگری بر خواهی خورد و گاه از درون یکی دیگری قد علم میکند، این هردو گاهی درست زمانی گریبانگیر جامعه ای میشوند که هیچ میزبانی انتظارشان را نمیکشد درست در لحظه ای که واژه ای جدید می آموزی هویتی نو میابی و درست در زمانی که تصویری نو را دوست میداری مهاجرتی کرده ای ارزش گذاری یا نقد این مقوله کار هنر من نیست صرفا در مقابل خود قرارش میدهم و به آن می اندیشم در این اثر از هویت نوشتاری نو بهره گرفته ام که به گمانم بیگانه ترین هجمه ی نوشتاری به زبان فارسی است که به سادگی و بی هیچ تلاشی در زهدان جامعه جوان مان نطفه بست و تا لختی زیست تواند کرد و بی شک بخشی از هویت فرهنگی مان را تشکیل خواهد داد در اینجا شما واژه هویت را با هویتی نو میبینید، هویتی در مرز یک مهاجرت از یک جامعه کهن به یک جامعه پسا کهن