گل و گندم از مجموعه بختیاری

این اثر یکی از آثار مجموعه بختیاری می باشد. در این مجموعه، فرهنگ، هنر و آداب و رسوم قوم بختیاری دستمایه شکل گیری آثار می باشد.
از دغدغه های اصلی این قوم می توان به مقوله کشاورزی( به ویژه کشت گندم)، خشکسالی و خاک اشاره کرد. مجموعه این دغدغه ها شکل دهنده پرفورمنسی شد با نام گل و گندم: دوایر متحدالمرکزی متشکل از کرت های ساخته شده از گندم که در مرکز آن گل افشانی در غلیان می باشد و به آهستگی فضای میان دو کرت را گل پر کرده و کرت ها را پوشانیده و به دایره بعدی نفوذ می کند و در نهایت تمامی دوایر را پوشانده و از غلیان می افتد.
پس از اتمام پرفورمنس اثر شامل مرور زمان گشته و یادمان آن حجمی است گسترده شده بر پهنه خاک از ترک های گل که لابه لای آن طلایی گندم خودنمایی می کند. محل اجرای " گل و گندم" می تواند سالنی و یا بیرونی باشد.