از مجموعه مجسمه‌های حرکتی

اثر اینستالیشنی است در فضای باز برگرفته شده از بازی از کودکی که در مقیاسی بزرگتر در دل کویر تجسم باد می باشد. بادی که گویی از اعماق سالها با خود بوی خاطره می آورد.