اتاق جیوه:

باران آینه یا همان قطرات جیوه منعکس کننده رقص قرمز نورهای سقف می باشند و کل اثر در آینه دیگر منعکس می شود. اثر برگرفته شده از تصویری است از داستان‌های عامیانه که با انداختن یک آینه و تبدیل شدن آن به دریا و به طبع آن مرگ ضد قهرمان و نجات قهرمان داستان شکل می‌گیرد.