خودنگاری بر اساس نمایشنامه سه خواهر اثر آنتوان چخوف

دانشگاه هنرهای کاربردی وین ۲۰۰۹