شیر سنگی از مجموعه بختیاری

شیر سنگی نماد آزادمردی و یادمان مرگ شهیدان و آزادگان قوم می باشد. امروزه اکثر این یادمان ها تخریب گشته و چرایی شان به دست فراموشی سپرده شده است. در این چیدمان با تغییر شکل جزیی در این حجم آن را به بازیچه ای کودکانه بدل کرده است که این خود شوخی است با ارزش ها از نوع شوخی های پست مدرن با ارزش های شکل گرفته در دوران مدرن و پیش از آن .