طعم روشنفکری و تروریسم 
از مجموعه‌ی حاضر آماده‌ها ۱۳۹۰