لـطافـت ســفیـد خـار

ایده اولیه این اثر از مشاهده خارزاری وسیع با گلهای بنفش شکل گرفت که در نگاه اول بیننده را به دویدن در میان خود دعوت می کرد ولی زمختی خارها مانع تبلور این حس می شد. بر آن شدم تا به زیبایی دشت لطافت سفیدی بیفزایم. لطافت را از طبیعت گرفته و بر زمختی‌اش افزودم. نتیجه گل‌های پنبه‌ای سفیدی بود که بر فراز خارزار به موسیقی باد در رقص بودند.